Inzage en overdracht medische gegevens – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum – Hallum

Welkom bij de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum.

Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie (27 februari t/m 3 maart) zijn dokter Nijhuis en dokter Verhoef afwezig. Een aantal dagen zal er een waarnemend huisarts in de praktijk aanwezig zijn en de overige dagen nemen de buurpraktijken waar voor dringende zaken. Als u belt naar de praktijk hoort u hoe en waar u geholpen kunt worden. Voor minder dringende zaken verwijzen we u naar thuisarts.nl of kunnen de assistentes u adviezen geven. De doktersassistentes zijn opgeleid, bevoegd en bekwaam voor het geven van medische adviezen. De apotheek is in deze periode zoals gebruikelijk geopend.

Vacature
We hebben een openstaande vacature voor een waarnemend huisarts/ HIDHA.

Verandering vergoeding medicijnen per 2023
Velen van u zijn verzekerd bij de Friesland (Zilveren Kruis). Hiervoor geldt per 2023 het 'preferentiebeleid', wat bij een aantal andere zorgverzekeringen al het geval was.  Uitleg hierover vindt u hier.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Hallum
Rondweg 29 9074 AP Hallum

Inzage en overdracht medische gegevens

Dit betreft de volgende onderwerpen:

  • Overdacht van uw dossier
  • Inzage in dossier na overlijden
  • Zelf dossier online inzien (PGO)
  • Afspraak maken voor inzage dossier
  • Kopie medisch dossier
  • Informatieverzoek door derden (advocaten/bedrijfsartsen/verzekeringsartsen)

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor heeft de KNMG een richtlijn opgesteld.
Bij het uitschrijven bij uw huisarts wordt uw digitale dossier via een beveiligde verbinding naar uw nieuwe verstuurd door de assistente. Uw papieren medisch dossier wordt persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel hebt u altijd recht op inzage in uw dossier.

Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet voor informatie in het dossier die over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.
Persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG: KNMG Inzage medisch dossier 

Zelf dossier online inzien (PGO)

U kunt uw medisch dossier van onze praktijk nu ophalen in uw PGO. PGO is de afkorting van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. In een PGO bewaart u alle gegevens over uw gezondheid straks op één plek. De uitslag van uw bloedonderzoek bijvoorbeeld. En een lijst van de medicijnen die u gebruikt. Maar straks ook de gegevens van uw stappenteller.

Waarom een PGO?
Met een PGO staan straks alle gegevens over uw gezondheid niet op verschillende plekken, maar op één plek bij elkaar. Ook kunt u zelf gegevens aanvullen. Zo heeft u een mooi overzicht.
De gegevens in uw PGO kunt u daarnaast delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld vragenlijsten met fysiotherapeut of psycholoog. Zorgverleners kunnen uw gegevens alleen bekijken als u daar toestemming voor geeft. U bepaalt zelf wat u met uw gegevens doet.

Veiligheid staat voorop
Met een PGO kunt u persoonlijke gegevens over uw gezondheid opslaan en uitwisselen. Het is belangrijk dat dit veilig gebeurt. Ziet u het MedMij-label, dan weet u dat het veilig is. Het MedMij-label is een soort keurmerk voor PGO’s.

Uw gegevens ophalen
U kunt zelf kiezen welke PGO u gebruikt. De PGO van Ivido is uitgebreid getest met het programma dat we in onze huisartspraktijk gebruiken. U kunt zelf gratis een PGO bij Ivido maken en meteen uw gegevens ophalen. Maak een Ivido PGO aan
Wilt u eerst zelf een PGO kiezen? De PGO keuzehulp van de Patiëntenfederatie kan u daarbij helpen.

Inzage in een dossier na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien), tenzij de patiënt vóór zijn overlijden schriftelijke toestemming voor inzage heeft gegeven en duidelijk heeft aangegeven welke gegevens hij aan wie wenst te verstrekken. Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, maar niet digitaal, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en zaken toelichten.

Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.
Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier kost tot 100 kopieën € 0,23 per kopie tot een maximum van € 5,- per verzoek. Gaat het om een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina’s, dan wordt maximaal € 22,50 in rekening gebracht.
Legitimatie Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

Verzoeken om medische informatie door advocaten/bedrijfsartsen/verzekeringsartsen etc.

Regelmatig krijgen wij verzoeken van bedrijfs- en of verzekeringsartsen dan wel andere instanties binnen om medische informatie over een van onze ingeschreven patiënten. Zulke aanvragen vallen nadrukkelijk onder het medisch beroepsgeheim. Dat houdt in dit geval in dat een dergelijke aanvraag vergezeld dient te gaan van een schriftelijke en ondertekende machtiging van u. Daarnaast moeten dergelijke aanvragen voldoen aan de privacy- en zorgvuldigheidsrichtlijnen die opgesteld zijn door de KNMG (Koninklijke Nederlansche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst). Dit alles ter bescherming van uw privacy. Het valt ons op dat in toenemende mate deze richtlijnen met de voeten worden getreden. (Dat neemt niet weg dat er gelukkig nog steeds een deel van de bedrijfs-/verzekeringsartsen is dit die alles wel keurig volgens de richtlijnen doen).
Verder valt het ons op dat veel arbodiensten of verzekeraars aangeven dat ze zo spoedig mogelijk antwoord willen hebben. Helaas is dat vaak niet mogelijk. Onze kerntaak is het verlenen van medische zorg en dat gaat in alle gevallen voor. Het schrijven van brieven met medische informatie naar arbodiensten/verzekeraars/advocaten of andere instanties die menen uw medische gegevens te moeten opvragen bij de huisarts valt daar zeker niet onder. Wij zijn dan ook in de meeste gevallen niet verplicht om deze informatie te leveren. Dat neemt niet weg dat wij dit vanzelfsprekend wel doen omdat u anders in de problemen kunt komen. De aanvrager dient er echter rekening mee te houden dat het in het algemeen even kan duren voordat hij/antwoord krijgt. Verder zullen wij de richtlijnen van de KNMG zo strikt mogelijk opvolgen dus ook hiermee dient de aanvrager rekening mee te houden. Daarnaast wordt het verstrekken van medische informatie niet vergoed door uw zorgverzekeraar, het is ten slotte ook geen medische zorg. De tijd die het ons kost om een verzoek om medische informatie in orde te maken wordt door ons dan ook in rekening gebracht bij de aanvrager. Hiervoor zijn door de NZA vaste tarieven ingesteld. De rekening dient vooraf te worden voldaan voordat de informatie wordt opgestuurd. Deze regel hebben we ingesteld omdat het anders helaas geregeld zo is dat de rekening niet wordt betaald.
Tot slot zien we helaas met enige regelmaat een truc die verzekeraars of advocaten uithalen om ‘gratis’ aan uw medische gegevens te komen. Zij laten u als patiënt uw (delen) van uw dossier opvragen. Het antwoorden van een informatieverzoek is echter meer dan een kopietje van uw dossier uitdraaien. Zoals hierboven beschreven dienen zij zich en wij ons aan de wetgeving te houden dus informatie aan hen wordt verstrekt mits voldaan aan de daarvoor gestelde eisen.